صفحه اصلی  سایر مطالب  اخبار  کلسترول بالا چیست

کلسترول بالا چیست

کلسترول بالا چیست
کلسترول ماده اي نرم و چربی مانند می باشد که در جریان خون و تمامی سلولهاي بدن شما یافت می شود .ممکن است چربیهاي اشباع ، چربیهاي ترانس و کلسترولی که شما می خورید، سطح چربی خونتان را افزایش دهند . ممکن است وجود مقدار زیادي کلسترول در خون شما، منجر به افزایش خطرابتلا به بیماریهاي قلبی وسکته مغزي شود . یا بیشتر) و از هر پنج نفر یک نفر داراي سطح mg/dl بسیاري از افراد داراي سطوح کلسترول بسیار بالا بوده ( 200 یا بیشتر) می باشند . خبر خوب اینکه شما می توانید جهت کاهش mg/dl کلسترول در محدوده پرخطر ( 240 کلسترول خون خود، اقداماتی را انجام دهید .کلسترول باواسطه لیپوپروتئین ها از جریان خون به سلولهاي بدن منتقل می شود.
کلسترول و سایر چربیها در خون شما حل نمی شوند . جهت انتقال به سلولهاي شما، آنها از ناقل هاي مخصوصی بنام نامیده می شود . « نوع بد » اغلب (LDL) لیپوپروتئین استفاده می کنند . کلسترول داراي لیپوپروتئین کم چگالی زیادي در خون هستید ، آنها به چربیها و سایر مواد ملحق شده و بر روي دیواره LDL زمانیکه شما داراي کلسترول سرخرگهاي شما رسوب می کنند . در نتیجه سرخرگها دچار انسداد و تنگی شده و جریان خون کاهش می یابد . اگر این پلاك موجودبر روي دیواره سرخرگها پاره یا زخمی ایجاد شود، ممکن است یک لخته خون در این محل تشکیل گردد ویا ممکن است این تکه پاره یا زخمی شده در جریان خون منتقل شود. اگر لخته خون،که در این محل تشکیل می شود جریان خون به قلب را دچار انسداد سازد ، منجر به حمله قلبی می گردد . اگر لخته خون سبب انسداد رخ می دهد . « سکته مغزي » ، سرخرگ خونرسانی کننده به مغز شود
نامیده می شود . این نوع کلسترول (HDL) کلسترول، تحت عنوان لیپوپروتئین باچگالی بالا « نوع خوب » در عوض سبب خارج کردن کلسترول خطرناك به خارج ازسرخرگها شده و به شما در پیشگیري از حمله قلبی و سکته مغزي در خون بالا باشد .

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۴
منبع : daroghaza.com


آدرس شرکت دارو درمان سپهر:
آدرس دفتر مرکزی: تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان گل نبی ، میدان احمدی روشن (کتابی) ، خیابان ساسانی پور ، شماره3 (ساختمان دریا)
تلفن :
+98 21 22921983
فکس :
+98 21 26402910
© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به شرکت دارو درمان سپهر تعلق دارد کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد